تکنولوژی برای مناطق دور افتاده تلفن همراه خود را با پیامک شارژ کنید!

یک پانل خورشیدی ۶۰ واتی، باتری را شارژ می کند که با استفاده از یک دوچرخه به روستا برده می شود. این باتری از شیوه ای موسوم به ردیابی حداکثر نقطه توان (MPPT) انرژی خود را برای شارژ تلفن های همراه آزاد می کند.
خروجی برق پانل خورشیدی توسط شرایط محیطی مانند دما و میزان نور خورشید و همچنین مقاوم مداراتی متصل شده به آن تعیین می شود.

تلفن تماس اضطراری
09194551985