در دانشگاه کاشان کنفرانس ملی تولید برق همزمان با حرارت و برودت برگزار می شود

کنفرانس ملی "تولید برق همزمان با حرارت و برودت و سیستمهای هیبریدی" در دانشگاه کاشان برگزار می شود.

تلفن تماس اضطراری
09194551985