عرش نیوز برگ مصنوعی با قابلیت تولید برق

برگ مصنوعی با بهره‌گیری از عناصر فرایند فتوسنتز و با تقلید عملکرد برگ طبیعی، قادر به تولید انرژی از نور خورشید و آب است.

تلفن تماس اضطراری
09194551985