CVT

این دستگاه موازی با برقگیر نصب میشود و دلیل بکارگیری آن سدکردن فرکانس ۵۰ هرتز برای سیستمهای مخابراتی و سنجش میزان ولتاژ و نگهداری برای رله ها استفاده میشود تفاوت دستگاه مذکور با PT در این است که پی تی تنها بمنظور سنجش و حفاظت بکارگرفته میشود.

تلفن تماس اضطراری
09194551985