PT

از آنجایی که ولتاژ خطوط برق رسانی خیلی بالا میباشد و به طور مستقیم نمیتوان میزان آن را سنجید از پی تی برای نمونه برداری این ولتاژ استفاده میشود . این سیستم به صورت موازی در هر مداری جا میگیرد .

تلفن تماس اضطراری
09194551985